نمونه سوالات سوم راهنمایی
داستان ها وبیوگرافی ودانستنی هارا در این وبلاگ بخوانید

سؤالات تستی فارسی اول نوبت اول

 

1- ماضی همان ............... است .

الف- حال ب- مضارع ج- گذشته د- آینده

2- هر جمله از ................ و ................... تشکیل می شود .

الف- نهاد و گزاره ب- فعل و فاعل ج- مفعول و قید د- نقطه و کلمه

3- کتاب « خدمات متقابل اسلام و ایران » نوشته ی کیست ؟

الف- حداد عادل ب- شهید مطهری ج- مرادی کرمانی د- جعفر شهیدی

4- مفرد کلمه ی « آثار » کدام گزینه است ؟

الف- تأثیر ب- اثر ج- تأثیرات د- مؤثر

5- معنی کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- آل : خاندان ب- سیما : چهره ج- عالم : جهان د- اسوه : غمگین

6- وقتی می خواهیم مقصود خود را زیباتر بگوییم ، از ................ بهره می گیریم .

الف- زبان ب- نوشته ج- کلمه د- ادبیات

7- « مهر » و « عطوفت » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- مترادف ب- متضاد ج- مخالف د- هم خانواده

8- واژه ی « تجمّل » به چه معنی است ؟

الف- حرف بد ب- مهربان ج- خود آرایی د- خاندان

1- مترادف واژه ی « جذّاب » کدام گزینه است ؟

الف- زشت ب- زیبا ج- لاغر د- قد بلند

2- کتاب « گلستان » نوشته ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- شهریار ج- نظامی د- سعدی

11- علامت جمله ی پرسشی چیست ؟ الف ) ، ب) 0 ج) ! د) ؟

12- جمله ای که درخواست انجام کاری را مطرح می کند ، چه نام دارد ؟

الف- امری ب- خبری ج- پرسشی د- عاطفی

13- متضاد واژه ی « جهل » کدام گزینه است ؟ الف- خوبی ب- علم ج- نادانی د- بدی

14- به واژه هایی مانند « توانگر » و « نگهبان » ................. می گویند .

الف- سجع ب- ساده ج- غیر ساده د- مُسَجّع

15- در جمله ی « مال با هزینه کردن کم آید » نهاد کدام کلمه است ؟

الف- هزینه ب- مال ج- کم د- آید

16- دانایی، .............. است . الف- آموزش ب- طاعت ج- آموختن د- توانایی

17- معنی کلمه ی « دیرباز » چیست ؟ الف- گذشته ب- گذشته ی دور ج- آینده د- آینده ی نزدیک

18- مترادف واژه ی « همواره » کدام گزینه است ؟ الف- هرگز ب- هر کس ج- هرجا د- همیشه

19- متضاد واژه ی « سودمند » کدام گزینه است ؟ الف- زیبا ب- پُرفایده ج- زشت د- بی فایده

20- معنی واژه ی « پرخوف » کدام کلمه است ؟ الف- باریک ب- ترسناک ج- تاریک د- پیچ و خم

21- کدام نهاد ، وظیفه ی حفظ و گسترش زبان فارسی را بر عهده دارد ؟

الف- شورای فرهنگی ب- وزارت علوم ج- فرهنگستان زبان و ادب د- مدرسه

22- معادل واژه ی « کلینیک » چیست ؟ الف- بیمارستان ب- داروخانه ج- درمانگاه د- دارو

23- بن مضارع فعل « می پرسد » چیست ؟ الف- پرسیدیم ب- می پرسید ج- پرسید د- پُرس

24- منظور از نظم در ادبیات ، همان ................ است . الف- نثر ب- شعر ج- نوشته د- داستان

25- شعر « زنگ آفرینش » سروده ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- محمد جواد محبت ج- شهریار د- قیصر امین پور

26- به واژه هایی مانند « خواست و خاست » چه می گویند ؟ الف- غیر ساده ب- سجع ج- هم آوا د- ساده

27- نام دیگر « شخصیت بخشی » چیست ؟ الف – مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تشخیص د- کنایه

28- در جمله ی « نسیم ، مانند مادری مهربان به کودکان خویش ، ادب می آموزد » از چه آرایه ی استفاده شده است ؟

الف- کنایه ب- شبکه ی معنایی ج- مراعات نظیر د- تشبیه

29- کلمه ی « آسمان » چه نوع واژه ای است ؟ الف- ساده ب- هم آوا ج- دو تلفظی د- سجع

30- کتاب « کویر » نوشته ی کیست ؟

الف- خواجه نصیر ب- مرادی کرمانی ج- جعفر شهیدی د- دکتر علی شریعتی

31- منظور از « در پوستین خلق افتادن » چیست ؟

الف- گران فروشی ب- دروغ گفتن ج- غیبت کردن د- دزدی کردن

32- در پایان جمله ی خبری از کدام علامت نگارشی استفاده می کنیم ؟

الف- ویرگول ب- ! ج- ؟ د- نقطه

33- هر فعل ..................... ساخت دارد . الف- چهار ب- هفت ج- پنج د- شش

34- معنی واژه ی « مقتدر » چیست ؟ الف- ضعیف ب- عاقل ج- قدرتمند د- احساسی

35- شناسه ی اول شخص مفرد در بن ماضی چیست ؟

الف- ــَـ م ب- یم ج- ید د- ــَـ ند

36- معنی واژه ی « تبسّم » چیست ؟ الف- لبخند ب- فریاد ج- ناراحتی د- اعتراض

37- بن مضارع فعل های « می گوید و بگوییم » چیست ؟

الف- گفتن ب- گوید ج- گوییم د- گوی

38- واژه های « فراز و فرود » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- هم آوا ب- متضاد ج- غیر ساده د- سجع

39- ارتباط میان واژه های « درخت ، گل ، شکوفه ، جوانه » را چه می نامند ؟

الف- تشبیه ب- سجع ج- هم آوا د- مراعات نظیر

40- در جمله ی « دهکده تازه از خواب بیدار شده بود » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تشخیص ب- تشبیه ج- کنایه د- مراعات نظیر

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سؤالات تستی فارسی دوم نوبت اول

1- مهم ترین جزء گزاره .................. است ؟

الف- فعل ب- مفعول ج- نهاد د- قید

2- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- عفو : خطا ب- مونس : همدم ج- کُتُب : کتاب ها د- صانع : آفریننده

3- متضادّ کلمه ی « استوار » چیست ؟ الف- زنده ب- قوی ج- آرام د- سست

4- مترادف کلمه ی « استقلال » کدام واژه است ؟ الف- آزادی ب- خود کفایی ج- پیشرفت د- راهنمایی

5- اگر برای زیباتر ساختن ، از آیات ، روایات و داستان استفاده کنیم ، کدام یک از آرایه ها را به کار برده ایم ؟

الف- تشبیه ب- تلمیح ج- تکرار د- تشخیص

6- واژه های « مُسلِم و مُسَلّم » در تلفظ و معنا با یک دیگر ..................... .

الف- متفاوت اند ب- مشترک هستند ج-هم معنی هستند د- ارتباط دارند

7- « مردانه زیستن » یعنی ................ . ا لف- موفقیت ب- با افتخار زیستن ج- تلاش د- پشتکار داشتن

8- مفرد واژه ی « اسما » چیست ؟ الف- اسامی ب- اسم ها ج- اسم د- نام

9- متضاد کلمه ی « اندک » کدام گزینه است ؟ الف- مقداری ب- تا حدودی ج- کم د- زیاد

10- « اربعین » به معنی ................... است . الف- سی ام ب- چهلم ج- دهم د- پنجم

11- اثر عظیم فردوسی چه نام دارد ؟ الف- بوستان ب- گلستان ج- شاهنامه د- هفت پیکر

12- شعارها ، نشانه ی .................... مردم هستند .

الف- آزادی ب- آرامش ج- استقلال د- خشم و خروش

13- به بهترین بیت در غزل چه می گویند ؟ 1- بیت اصلی ب- بیت الغزل ج- شاه بیت د- مقصود

14- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- دانشور : زیبا ب- جهل : نادانی ج- مهتری : سروری د- جدل : جنگ

15- در واژه ی « با سوادی » پیشوند چیست ؟ الف- ی ب- سوا ج- د د- با

16- اگر وندها در آخر پایه بیایند ............... نامیده می شوند .

الف- پسوند ب- پیشوند ج- ساده د- مُرکّب

17- به برخی از کلمات قِصار ، ................... نیز می گویند . الف- تشبیه ب- نکته ج- پند د- امثال و حِکَم

18- جمع مکسّر « عنوان » کدام گزینه است ؟ الف- عنوان ها ب- اعلان ج- اعلام د- عناوین

19- معنی واژه ی « مستور » چیست ؟ الف- مهم ب- پوشیده ج- آشکار د- مغرور

20-« صبر تلخ است اما بَرَش .................. است » . الف- شیرین ب- زیاد ج- مفید د- همیشگی

21- معنی کدام واژه ، درست نیست ؟

الف- تقریر : بیان کردن ب- مقاصد : خوبی ها ج- فروغ : نور د- انیس : همدم

22- هر تشبیه ................ رکن دارد . الف- دو ب- چهار ج- پنج د- سه

23- در مصراع « درونش همچو غنچه از ورق پُر » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تکرار ب- سجع ج- تلمیح د- تشبیه

24- معنی واژه ی « طَبَق » چیست ؟

الف- مثل ب- روش ج- سینی د- شکل

25- معنی واژه ی « وداع » چیست ؟

الف- دوری ب- سلامتی ج- دعا د- خداحافظی

26- واژه ی « آتشین » چگونه صفتی است ؟

الف- نسبی ب- مفعولی ج- فاعلی د- کامل

27- « تجدید حیات » به چه معنی است ؟

الف- تلاش دوباره ب- رفتن دوباره ج- موفقیت دوباره د- زندگی دوباره

28- عبارت « دستی نامرئی با نخ سفید ، آسمان تیره را به زمین می دوزد » در مورد کدام فصل آمده است ؟

الف- زمستان ب- بهار ج- پاییز د- تابستان

29- معادل فارسی واژه ی « فاکس » چیست ؟

الف- دورگو ب- پایگاه ج- پیام د- دور نگار

30- واژه ی « منزّه » به چه معنی است ؟

الف- زیبا ب- طولانی ج- پاک د- قوی

31- « بزم وصال » از آثار کیست ؟

الف- قاآنی ب- وصال شیرازی ج- نسیم شمال د- هاتف اصفهانی

32- معمولاً تعداد ابیات قصیده از .................... بیت بیش تر است .

الف- ده ب- بیست ج- سی د- پانزده

33- مترادف واژه های درجه و مقام ، کدام گزینه است ؟

الف- اهمّیّت ب- هوش ج- منزلت د- عقل

34- کدام واژه با بقیه تفاوت دارد ؟

الف- شادی ب- طَرَب ج- خوشی د- تَعَب

35- « فیض » به معنی ................. است .

الف- نیکو ب- جاری ج- زیبا د- بخشش

36- به کلمه هایی که معنای ضدّ هم دارند ...................... می گویند .

الف- مترادف ب- هم معنی ج- متضاد د- هم خانواده

37- فعل « دوید » چه نوع فعلی است ؟

الف- لازم ب- متعدی ج- گذرا د- مضارع

38- افسوس که ............... نمی داند و .................. نمی تواند .

الف- بزرگ ، کوچک ب- جوان ، پیر ج- ضعیف ، قوی د- نادان ، دانا

39- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- نشیب : سرازیری ب- فراز : بلندی ج- اعتبار : ارزش د- نصیب : مساوی

40 – زندگی مانند یک .................... طولانی است .

الف- شادی ب- درد ج- روزگار د- سفر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی فارسی سوم نوبت اول

 

1- موضوع کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » چیست ؟ الف- توحید پروردگار ب- دارو شناسی ج- معماری د- ادبیات

2- جمع کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟

الف- حقیقت : حقایق ب- صاحب : اصحاب ج- ادب : ادیب د- لون : الوان

3- ققنوس رمز............... است . الف- جاودانگی ب- مقاومت ج- دفاع د- بلند پروازی

4- کدام گزینه جمع است ؟ الف- آیین ب- احکام ج- عامّه د- انحطاط

5- کلمات کدام گزینه متضاد هستند ؟

الف- رعد و برق ب- جواهر و معادن ج- برّ و بحر د- مدهوش و متحیّر

6- شاعر این بیت چه کسی است ؟ « بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند »

الف- نظامی ب- سعدی ج- فردوسی د- حافظ

7- در همه ی گزینه ها واژه ای آمده است با بیش از یک شکل تلفظ به جز گزینه ی ....

الف- مهمان ب- آسیا ج- اسباب د- جاوید

8- « سریر » یعنی ..... الف- تاج ب- آسمان ج- تخت د- صندلی

9- بیت « تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی » چه مفهومی را توصیه می کند ؟

الف- انسانیت ب- بردباری ج- نوع دوستی د- نیک نامی

10- آرایه ی معروف این مصراع چیست ؟ « مپیچ از ره ِ راست برراه کج »

الف- تلمیح ب- جناس ج- تضاد د- تشبیه

11- کدام ویژگی از ویژگی های نثر کهن فارسی نیست ؟

الف- کوتاهی جمله ها ب- فراوانی فعل ها ج- تکرار فعل ها د- کم بودن صفت

12- کدام جمع ، با بقیه فرق دارد ؟ الف- نباتات ب- معادن ج- جواهر د- انواع

13- کدام کلمه به معنی « ابر » است ؟ الف- صُنع ب- میغ ج- قندیل د- سریر

14- در کدام گزینه آرایه ی تشبیه نیست ؟

الف- خواب جهالت ب- چراغ دانش ج- خوشه ی زرین د- حقه ی یاقوت انار

15- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ الف- مواعظ : موعظه ب- الوان : لون ج- اسرار : سر د- مناظر : نظر

16- کدام یک صفت تفضیلی نیست ؟ الف- کبوتر ب- پاک تر ج- داغ تر ج- خوب تر

17- هم خانواده ی « متعال » در کدام گزینه آمده است ؟ الف- عالِم ب- معلم ج- عالی د- تعلم

18- در جمله ی « ما باید همیشه مظلوم را یاری کنیم » مفعول کدام است ؟

الف- ما ب- همیشه ج- مظلوم د- باید

19- جمع کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- تجربه : تجارب ب- عاقل : عُقُول ج- فایده : فواید د- مصیبت: مصائب

20- کدام فعل ، ماضی بعید است ؟ الف- رفته بود ب- رفته باشد ج- رفته است د- رفته ایم

21- همه ی آثار زیر در قالب مثنوی سروده شده اند به غیر از ..

الف- گلستان سعدی ب- شاهنامه فردوسی ج- بوستان سعدی د- لیلی و مجنون نظامی

22 – کدام کلمه تنها یک شکل نوشتاری و گفتاری دارد ؟ الف- جاودان ب- خیابان ج- آیینه د- آشیانه

23- کتاب « کیمیای سعادت » از کیست ؟ الف- احمد غزّالی ب- محمد غزالی ج- خواجه نصیر د- ابن سینا

24- در عبارت « راسویی از جهت او کمین کرده بود » از جهت یعنی :

الف- در مسیر ب- به خاطر ج- در کنار د- از مقابل

25- در من آویزد یعنی ...

الف- به من آویزان شود ب- مرا نابود کند ج- به من حمله ور شود د- با من مهربانی کند

26- در عین بلا مانده است » یعنی ....

الف- چشم بلا او را گرفتار کرده ب- گرفتار چشم بد شده است

ج- یقیناً گرفتار بلا شده است د- در بلای محض گرفتار شده است

27- امروز شریک تو ام در بلا ، یعنی ..

الف- در غم و بلای تو شریکم ب- با تو ابراز همدردی می کنم

ج- مثل تو گرفتار بلا هستم د- در بلا به کمک تو می شتابم

28- همه ی گزینه ها در باره ی کتاب « کلیله و دمنه » درست است به غیر از ...

الف- اصل این کتاب هندی بوده است ب- قهرمان داستان های آن حیوانات اند

ج- در عهد سامانیان به پهلوی ترجمه شده است د- نصر الله منشی آن را به فارسی برگرداند

29- « ان » در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟ ( جمع نیست ) الف- صیادان ب2- درختان ج- خندان د- ستارگان

30- معنای کدام کلمه نادرست است ؟

الف- غافل : بی خبر ب- فراست : مجال ج- جامه : لباس د- طریقت : روش

31- شکل کهن کدام یک از افعال زیر غلط است ؟

الف- می گفتم ( گفتمی ) ب- می نوشتی ( نوشته ای ) ج- می سپردند ( سپردندی ) د- می نهاد ( بنهادی )

32- در بیت « بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار » کدام آرایه ی وجود ندارد ؟

الف- تشبیه ب- تضاد ج- مراعات نظیر د- تشخیص

33- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟ الف- خصال : خصلت ب- تصاویر : صورت ج- اخبار : خبر د- نقوش : نقش

34- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟ ( مضاف و مضاف الیه است )

الف- خوشه ی زرین ب- تماشای بهار ج- کتاب خوب د- نقش عجیب

35- معنی کلمات : صنع ، میغ و قوس قزح به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف- وسیله، سحاب ، رنگین کمان ب- احسان، ابر ، رنگین کمان

ج- ساختن، باران ، رعد و برق د- احسان ، باران ، رنگین کمان

36- در بیت « چو بفروختی از که خواهی خرید ؟ متاع جوانی به بازار نیست .» کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

الف- مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تضاد د- همه ی موارد

37- همه ی کلمات با هم ، هم خانواده اند جز ... الف- مسجد ب- جسد ج- سجده د- سجّاد

38- هر یکی را آن چه به کار باید داد ، یعنی ..

الف- به هر کسی آن چه که لازم دارد باید داد ب- هر کس آن چه را که لازم داشت به دیگری داد

ج- به هر یک آن چه لازم داشت داد د- هر کس آن چه را لازم دارد باید به دیگری بدهد

39- « مُنجی » یعنی ... الف- نجات یافته ب- نجات دهنده ج- مناجات کننده د- نجیب

40- کدام کلمه ، فعل است ؟

الف- دیروز ب- رفتن ج- اصلاح د- گفتی


موضوعات مرتبط: نمونه سوال سوم راهنمایی
[ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 20:55 ] [ ابوالفضل ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

شاید این جمعه بیاید شاید!!!!!!!!!!!
نمونه سوال سوم راهنمایی،نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی ،نمونه سوال دفاعی سوم راهنمایی
،شعر برای مشاعره از تمامی حروف ا،ب،ژ،ن و...
امکانات وب
ابزار پرش به بالا