نمونه سوالات سوم راهنمایی
داستان ها وبیوگرافی ودانستنی هارا در این وبلاگ بخوانید

  نمونه سؤالهای تستي ديني سوم راهنمايي

  درباره خداشناسی به بیان برهان می پردازیم زیرا...........                  

1)هرپدیده ای به علّت خودوابسته ونیازمنداست.        2)هیچ فرمانی راغیرفرمان خدانپذیریم.  3)زندگی دنیارابه سعادت جاودان آخرت برسانیم.      4)ایمان خودرابه خداوندمتعال تقویت کنیم.

2- روزقیامت راازاین جهت که «نیکوکاران ازبدکاران جدامی شوند»چه نامیده می شود؟

1)حساب               2) فصل                     3) قصاص             4) میزان

3- کدام گزینه ی زیردرباره ی «بهشت»درست است؟

1)بهترین نعمت بهشتی هم نشینی باپیامبران است 2)همه بهشتیان دریک مرتبه ویک درجه هستند 3)رحمت خدابه همه انسان ها نزدیک است       4) پوشیده باکوشش ها ورنج ها ومشکلات است

4- «پیامبران»راه وروشی راکه خدای متعال برای انسان ها برگزیده است چه نامیده اند؟

1)هدایت           2) سعادت                     3) اعتقاد               4) دین

5- مسلمانان صدراسلام چگونه برمشکلات هجرت فائق آمدند؟

1)توکّل برخدا    2)فریب دشمنان               3)مشورت بایک دیگر 4)اندشه وتفکر

6- باچه وسیله ای می توانیم صفت خوب پیروزی برخشم رادرخود پرورش دهیم؟

1)صبروتحمّل   2)توکّل برخدا            3) تشبّه به خوبان      4)ایثاروگذشت

7- اصلی ترین موضوع برنامه ی حکومت حضرت علی « ع » چه بود؟

1)تقسیم بیت المال2)یاری به مظلومان  3)رفع تبعیض          4)لغو امتیازات

8- کدام یک ازعلوم زیر،پایه ی اجتهاد است؟

1)استنباط          2) درایه                    3)رجال                 4) اصول

9- کدام مفهوم زیر باتوجّه به تعریف آن درست است؟

1)«روزفصل»روزی که به حساب انسان دقیقاً رسیدگی می شود.                     2)«نماز»زیباترین چیزی که انسان باخود به جهان برزخ می برد.                                 3)«اخلاق نیکو»اوّلین چیزی که درقیامت مورد محاسبه قرار می گیرد.                                 4) «تقوا»بهترین توشه ی هنگام قیامت وروزحساب برای انسان است.

10- کدام عبارت زیر درباره ی باور انسان نسبت به «برهان علّیّت»درست است؟

1)هرپدیده به علّت خود نیازمنداست.  2)آفرینش علّتی دارد، خدایی دارد.

3) جهان،مخلوق خداوند داناوتواناست.4) هرنظمی ساخته و پرداخته ی خداست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11-آیه شریفه«وَالکاظمینَ الغیظَ وَالعافینَ عَن النّاسِ وَاللهُ یُحِبُّ المُحسنینَ»بیانگرچه مفهومی است

1)توحید       2)جهاد ودفاع               3) معاد                 4)فروخوردن خشم

12- ازمیان ائمه کدام امامان توانستند به حکومت جامعه ی اسلامی برسند؟

1) امام باقر( ع ) وامام صادق ( ع )  2) امام علی ( ع ) وامام حسن ( ع )

  3)امام علی ( ع  ) وامام رضا ( ع )4)امام حسن ( ع )وامام سجاد  ( ع )

13- کدام یک ازمنابع زیرسرچشمه معارف وفقه متین شیعه نیست؟

1)علم رجال 2)سنت پیامبر (ص)3)قرآن کریم4)گنجینه ی سخنان اهل بیت

14- جنگ علی ( ع ) باخوارج نهروان چه نوع جهادی است؟

1)جهاد دفاعی   2) جهاد ابتدایی            3) جهاد داخلی       4) قتال

15- برترین نعمت بهشتی کدام است؟

1)همنشینی بانیکان   2)خشنودی ورضایت خداوند

3)قصرهای بزرگ 4 )رضایت پیامبران

16- کدام عمل حضرت علی ( ع ) نشانه ی گذشت وایثاراودرواقعه ی هجرت بود؟

1)خوابیدن دربسترپیامبر(ص)2)مطلع ساختن پیامبرازاوضاع مکه                      3)بازگرداندن امانت هابه صاحبانشان4)انتقال خانواده ی پیامبربه دهکده ی قبا

17- ایمان به پیامبران ویگانگی راه وهدف آنان راچه می نامند؟

1)توحید            2)معاد               3) عدل              4)نبوت

18- برهان علیت به کدام وﻳﮋگی اشاره دارد؟

1)نظم وهماهنگی                     2)حساب وتقدیردراجزای جهان

3)به ذات وهستی پدیده هانظردارد4)استواری جهان برپایه ارتباط کامل

19- درحدیث ثقلین چه چیزهایی به عنوان مرجع ومایه ی سعادت مردم معرفی شده اند؟

1)کتاب خدا2)کتاب خداواهل بیت وعترت3)تقوا 4)اهل بیت وعترت

20- کدام یک ازمواردزیرازوﻳﮋگی  های پیامبران نیست؟

1)ارتباط باخداازطریق وحی  2)عصمت ازگناه واشتباه

3)ازجنبه روح ونفس ماننددیگرمردم بودند4)ایمان به هدف وپایداری درراه خدا 

21- غارثوردرکجا واقع شده است؟                             

1)شمال مدینه 2) حبشه        3) دهکده قبا           4) جنوب مکه

22- نعمتهای ممتازبهشتی،نمود چیست؟

1)کوشش ورنج ها 2)اخلاق واعمال خوب3)یادخدا  4)درک وفهم

23- این حدیث ازکیست؟«شدیدتر ین عذاب روزقیامت خشم خدااست »:

1)امام صادق (ع)2)پیامبر(ص)3)علی(ع)             4) عیسی(ع)

24- پیامبر(ص)باچندنفرازقبیله خزرج گفتگوکردودین اسلام رابه آنان معرفی نمود؟

1)عده ای 2)70 نفر                     3)6نفر                4)2نفر

25- بهترین عامل برای دوری ازگناه وحفظ وگسترش ارزشهای الهی واخلاقی انسان چیست؟

1)ایمان      2)نماز                3)تشکیل خانواده      4)اخلاق نیکو

26- کدامیک ازمواردزیربابرطرف شدن عین نجاست پاک می شود؟

1)بدن حیوان 2)درخت وگیاه     3)کف پا                4)لباس 

 

نمونه سوال ديني سوم راهنمايي فروردين ماه     

1-آيه « ياايُّهاالَّذينَ امَنُواكُونُواقَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَلِلهِ وَلَوْعَلي اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوالِدَيْنِ وَ الْاَ قْرَبينَ.» را ترجمه كنيد.(1/5) 

جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.

2- به چيزي كه وجودش وابسته به علّتي باشد................. مي گوييم.(5/)

3- بين پديده هاي جهان ارتباط مخصوصي بنام ............... بر قرار است.(5/)

گزينه هاي صحيح را انتخاب كنيد.

4-دفاع از حقوق انسانهاي محروم ودفاع ازشرافت وغزت انسانها ازاهداف كدام جهاداست؟(5/)

الف: دفاعي(  )       ب: داخلي    (  )                             ج: ابتدايي (  )

5- كدام يك ازمواردزير راميتوان باآفتاب تطهيركرد؟(5/)

الف: فرش   (  )  ب: بدن حيوان (  )                      ج: درخت وگياه (  )

6- سرانجام تصميم مشركين در جلسه سري دارالندوه درموردپيامبراسلام(ص) چه بود؟(5/)

الف: تبعيدكردن(  ) ب: كشتن پيامبر(ص)(  )             ‍ج:زنداني كردن(  )

به سؤال زير پاسخ كوتاه دهيد.

7- پيامبر درباره فقيهان چه فرموده اند؟(5/) 

11-حكم هريك ازمسائل زيررابا استفاده ازكلمات داده شده بنويسيد.(1)

صحيح – باطل – حرام – پاك – جايزنيست

الف: اگر لباسهاي كوچك مثل جوراب كمربند نجس باشد نماز خواندن با آنها چه حكمي دارد؟(.......)

ب:اگرلباس نمازگزار از حيوان حرام گوشت باشد نماز خواندن با آن چه حكمي دارد؟(................)

ج: اگر باران برعين نجس مثلاً خون ببارد واز آنجا به جاي ديگر ترشح كند چنانچه عين نجاست همراه ترشّح نباشد يابو،يارنگ يا مزه آن چيز نجس را نگرفته باشد چه حكمي دارد؟(.................)

د:خورانيدن عين نجس به اطفال چه حكمي دارد؟(................. )

به سؤالهاي زير پاسخ كامل دهيد. 

9- هدايت عمومي يعني چه؟(1) 

10- منظور از دين خدا چيست؟(1) 

11- آگاه شدن كفّاراز هجرت وپايداري واستقامت وايثارمسلمانان چه تأثيري برآنان گذاشت؟(1) 

12- قانون عليّت يك قانون كلّي وجهانشمول است يعني چه؟( 1) 

13- نتيجه دومين پيمان عقبه را بنويسيد.(2مورد)(1) 

14- برهان نظم درباره خداشناسي چگونه بيان مي شود؟(توضيح دهيد)(1/5) 

15- سخن پيامبر(ص) رادر مورد چهار چيز مهمي كه در قيامت مورد سؤال وحساب قرار مي گيرد بنويسيد.(2) 

16- عوامل مؤثردر اسلام آوردن خزرجياني كه با پيامبر اسلام ملاقات كردند چه بود؟(دومورد)(2) 

17- جهاد ابتدايي يعني چه؟(توضيح دهيد)(2) 

18- در تيمّم چند چيز واجب است؟(مراحل آن را به ترتيب بنويسيد)(2)

نمونه سوال بخش احكام ديني سوم راهنمايي    

                            صحيح ويا غلط بودن عبارتهاي زير را مشخص كنيد.

1- درتيمم بايدپيشاني وكف دست ها پاك باشد.                   صحيح (  ) غلط  (  )( 5/)

2- نماز خواندن مردباانگشترياساعت طلا اشكالي ندارد           صحيح (  ) غلط (  )(5/)

3- نماز خواندن با جوراب نجس باطل است.                        صحيح(  )  غلط(  )(5/)

4-استفاده از طلا درهمه حالت ها بر مرد حرام است.           صحيح  (  )غلط  (  )(5/)

5- كسي كه شك دارد وضو بگيردياغسل كندوقت نماز برايش مي ماند يانه بايد تيمم كند.

صحيح( ) غلط( ) (5/)

6-درخت وگياه به واسطه تابش آفتاب پاك مي شوند.               صحيح(  ) غلط(  )(5/)

7-چيزهايي كه غسل را باطل مي كنند تيمم بدل از غسل را هم باطل مي كنند.

صحيح (  ) غلط(  )(5/)

8-اگر خاك تيمم با چيزديگري مخلوط باشد تيمم بر ان جايز است.صحيح  (  ) غلط (  ) (5/)

                           به سؤالهاي زير پاسخ كوتاه دهيد

9-آب چاهي كه اززمين مي جوشد حكم چه آبي را دارد؟(5/)

10- دومورد ازمطهرات را نام ببريد.(5/)

                           گزينه صحيح را انتخاب كنيد

11- حكم نجس كردن ورق وخط قرآن چيست؟(5/)

الف) مكروه است ب) حرام است            ج) جايز است        د) اشكال دارد

12-اگر موي حيوان حرام گوشت همراه نمازگزار باشد نمازش چه حكمي دارد؟(5/)

الف) صحيح                ب) باطل                  ج) مكروه            د) مباح

13-آب باران هنگام نزول باران چه حكمي دارد؟(5/)

الف)كر            ب) قليل                        ج) جاري            د) مضاف

14- كدام يك ازموارد زير با برطرف شدن عين نجاست پاك مي شود؟(5/)

الف) زمين          ب) بدن حيوان                ج) درخت وگياه    د) ته كفش 

                                 به سؤالهاي زير پاسخ كامل دهيد.

15-غسل ارتماسي را توضيح دهيد.(1) 

16- تيمم بر چه چيز هايي صحيح است ؟ (1) 

17- شرايط تطهير با زمين را بيان كنيد.(1/5) 

18- در غسل ترتيبي چهار عمل واجب است آنها را بنويسيد.(2) 

19-آفتاب با چه شرايطي مي تواند پاك كننده باشد؟(4مورد)(2) 

20- در جه مواردي لازم نيست بدن ولباس نماز گزار پاك باشد؟(3مورد) (1/5) 

21- در چه مواردي بايد به جاي وضو ياغسل تيمم كرد؟(4مورد) (2) 

22- چهار شرط از شرايط لباس نماز گزار را بنويسيد.(2)

نمونه سوالهاي اسفندماه ديني سوم راهنمايي     

1-آيه « إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَااللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون» را ترجمه كنيد.(1/5) 

گزينه هاي صحيح را انتخاب كنيد.

2-بنا بر سخن پيامبر(ص) اولين چيزي كه در قيامت مورد محاسبه قرار مي گيرد چيست؟(5/)

الف: اخلاق نيكو   (  )  ب: نماز    (  )                          ج: تقوا (  )

3- در كدام يك از موارد زير بين پيامبر وانسان معمولي شباهت است؟(5/)

الف: روح ونفس   (  )  ب: جسم وتن (  )           ج: درك حقايق دين (  )

4- مهمترين نقش را در هجرت پيامبر كدام شخصيت بر عهده داشت؟(5/)

الف: اسعدبن زراره(  )  ب: مصعب   (  )        ‍ج:حضرت علي (ع)(  )

5- جنگ حضرت علي (ع) با خوارج نهروان از كدام نوع جهاد بود؟(5/)

الف: داخلي         (  )    ب: ابتدايي   (  )        ‍ج:دفاعي             (  )

حكم هريك از مسائل زير را با استفاده از كلمات داخل پرانتز بنويسيد.

( صحيح – باطل – حرام – پاك – جايز نيست )

6- اگر موي حيوان حرام گوشت همراه نماز گزار باشد نمازش چه حكمي دارد؟(.............)(5/)

7- اگر جايي از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شده باشد نماز خواندن با آن چه حكمي دارد؟(............)(5/)

8-خوردن وآشاميدن چيز نجس چه حكمي دارد؟(..............)(5/)

9- اگر نمازگزار نداند كه بدن ولباسش نجس است وبعد از نماز بفهمد كه نجس بوده نمازش چه حكمي دارد؟ ( ...............)(5/)

به سؤالهاي زير پاسخ كوتاه دهيد.

10-پيامبر (ص) در باره فقيهان چه فرموده اند؟(5/) 

11-دو برهان درباره خداشناسي نام ببريد.(5/)

به سؤالهاي زير پاسخ كامل دهيد.

12-ازمشكلات هجرت مسلمانان صدر اسلام چهار مورد بنويسيد.(1) 

13-يكي از مهمترين واصلي ترين برنامه حكومت حضرت علي (ع) چه بود؟(1) 

14-هدايت عمومي يعني چه؟(1) 

15-شرايط  تطهير با آفتاب را بنويسيد.(4مورد)(1) 

16- مرتبه ودرجه بهشتيان به چه عواملي بستگي دارد؟

17- اصول مشترك تمام اديان آسماني چيست؟( توضيح دهيد)

18-جهاد دفاعي يعني چه؟( توضيح دهيد)

19-پيامبر در مورد حسابرسي از اعمال خويش چه فرموده اند؟(۵/۱) 

20- دلايل پذيرش حكومت از سوي حضرت علي (ع) را بنويسيد.(3مورد)(۵/۱) 

21- دو دليل در مورد جهان شمولي قانون عليت بنويسيد.(2)

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوال سوم راهنمایی
برچسب‌ها: نمونه سوال سوم راهنمایی
[ پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:42 ] [ ابوالفضل ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

شاید این جمعه بیاید شاید!!!!!!!!!!!
نمونه سوال سوم راهنمایی،نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی ،نمونه سوال دفاعی سوم راهنمایی
،شعر برای مشاعره از تمامی حروف ا،ب،ژ،ن و...
امکانات وب
ابزار پرش به بالا